Завршни рад

Упутство о начину и поступку подношења захтева, израде и одбране завршног рада

           Овим Упутством је предвиђен начин и поступак подношења захтева, израде и  одбране завршног рада студената основних академских студија Пољопривредног факултета у Крушевцу.

            Студент може поднети захтев за израду и одбрану завршног рада најраније на почетку осмог семестра.

            Списак прелиминарних тема завршног рада предлаже наставник  током седмог семестра. Списак прелиминарних тема се објављује на интернет презентацији Факултета и огласној табли Факултета.

            Захтев за пријаву теме за израду  завршног рада подноси се на посебном обрасцу који је саставни део овог упутства.

             Попуњен захтев се подноси  Служби за наставу и студентска питања. Служба за наставу и студентска питања захтев доставља  ментору, који је у обавези да студенту који подноси захтев дефинише назив теме завршног рада на српском и енглеском језику, кратак садржај завршног рада, литературу и сва друга упутства наопходна за израду завршног рада.

            До формирања наставно-научног већа и катедри Факултета, комисију за одбрану завршног рада именује декан коју чине председник, члан и ментор.   

Завршни рад представља истраживачки рад студената у коме се он упознаје са методологијом истраживања у области  студијског програма који студира и врши обраду задате теме. Рад треба да садржи уобичајена поглавља: Увод, Преглед литературе, Радна хипотеза, Материјал и методе рада, Резултати истраживања и дискусија, Закључак и Литература.

Завршни рад се пише фонтом „Times New Roman“. Насловна страна треба да садржи:

 • назив установе и универзитета у горњем делу (фонт 14),
 • текст Завршни рад (фонт 18 болдирано, велика слова),
 • назив теме (фонт 16, болдирано, велика слова),
 • име, презиме и број индекса студента (фонт 12, десно),
 • име и презиме ментора (фонт 12, лево),
 • место и година одбране (фонт 12, средина).

Формат текста завршног рада је А4, проред 1,5, маргине (лева 3cm, десна 2cm), фонт 12, насловна поглавља фонт 14 и насловна потпоглавља фонт 12, болдирано.  

Термин одбране завршног рада организује ментор у договору са студентом и члановима комисије за одбрану завршног рада.

Услов за  пријаву и одбрану завршног рада су положени сви испити предвиђени студијским програмом.

Студент пријављује одбрану завршног рада најкасније 5 радних дана пре термина предвиђеног за одбрану завршног рада у Служби за наставу и студентска питања на посебном обрасцу који је саставни део овог упутства.

Приликом пријаве одбране завршног рада, студент је  у обавези је да Служби за наставу и студентска питања достави:

  • Завршни рад у четири примерка, од којих је један у тврдом повезу,
  • Потврду библиотеке о раздужењу,
  • Електронску верзију рада (CD) у PDF формату и
  • Доказ о измиреним таксама у складу са одлуком Факултета и Универзитета.

Одбрана завршног рада је јавна. Обавештење о одбрани завршног рада се истиче на огласној табли Факултета. Обавештење садржи име и презиме студента, број индекса, назив теме, време и место одбране завршног рада.

У случају спречености члана комисије да присуствује одбрани, неопходно је да обавести декана Факултета, најкасније 3 дана пре одбране. У случају спречености ментора потребно је заказати нови термин. У случају оправдане спречености студента, заказује се нови термин који ментор одређује.

Након одбране завршног рада, комисија доноси одлуку о одбрани завршног рада већином гласова њених чланова. Оцена завршног рада се уноси у индекс студента и у извештај комисије о одбрани завршног рада. Извештај комисије о одбрани завршног рада ментор доставља Служби за наставу и студентска питања, заједно са осталом документацијом о одбрани, најкасније три дана после одбране. На основу комплетно попуњеног извештаја, референт Службе за наставу и студентска питања уноси податке о одбрани завршног рада у матичну књигу а извештај комисије одлаже у досије студента.

Када студент успешно одбрани рад, сматра се да је завршио основне академске студије.

Студент који завршни рад није одбранио у заказаном термину, може се поново пријавити за израду завршног рада са променом теме и ментора.

Сасатвни део овог упутства су:

  • Захтев за пријаву теме завршног рада (преузми),
  • Захтев за пријаву одбране завршног рада и (преизми)
  • Извештај комисије о одбрани завршног рада (преузми)