Воћарство и виноградарство

 

Ниво студија

Основне академске студије

Звање које се стиче

Дипломирани инжењер пољопривреде (дипл. инж.пољ.)

Образовано поље

Техничко-технолошке науке

Научно-стручне области

Биотехничке науке

Трајање (год/сем)

4/8

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Број студената (буџет/самофинансирање)

25/10

 

Студијски програм основних академских студија Воћарство и виноградарство (240 ЕСПБ) формиран је у складу са принципима дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије као и Болоњском декларацијом, садржи све законом предвиђене елементе и има предвиђени број ЕСПБ бодова.


Циљеви студијског програма

Примарни циљеви студијског програма основних академских студија ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО:

~ упознавање студената са теоријским знањима и практичним вештинама из области биоинжењерских наука и који имају високу трансферну вредност;

~ да студенти овладају теоријским и практичним знањима и вештинама у областима: припреме земљишта, производње воћних и лозних калемова, ботаничких, агробиолошких и привредно – технолошких карактеристика гајених култура, исхране воћарских и виноградарских култура, интегралне заштите, сорти воћака и винове лозе, организације и управљања производњом, генетике и оплемењивања воћарских и виноградарских култура, примене статистичких метода и компјутерске обраде података, чувања и прераде биљних сировина, препознавања и контроле штетних организама у складу са принципима очувања животне средине,

~ оспособљавање студената да се носе са изазовом струке и професије,

~ да се студенти упознају у наведеним областима са импутима практичне наставе и стручне праксе, као и самостално и самоиницијално истраживање и информисање у области струке,

~ стварање свести о значају и потребама непрекидног учења и усавршавања као и усмеравање студената на критичко расуђивање аналитички приступ према понуђеним или расположивим информацијама.

Теоријско и практично овладавање наставним градивом студијског програма основних академских студија јесте циљна функција предметних садржаја која обезбеђује стицање савремених стручних знања, чиме је студент оспособљен за примену интегрисаних знања.


Исход процеса учења

Савладавањем студијског програма ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО студент стиче следеће опште способности:

~ примена стечених знања у пракси;

~ овладавање методама истраживања;

~ развој критичког и самокритичког мишљења;

~ коришћење литературе и преношење знања;

~ комуникацирање са сарадницима из ужег и међународног окружења;

~ уважавање професионалне етике и етичко поступање.

Савладавањем студијског програма ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО студент стиче следеће предметно – специфичне способности:

~ за темељно познавање и разумевање релевантних стручних дисциплина;

~ да сакупља и разврстава идеје и податке у предвиђеном, дефинисаном и стандардном формату;

~ да анализира податке према упутству применом одговарајућих принципа и метода класификације;

~ да врши процену и вредновање поузданости података уз примену дефинисаних метода и/или упутства под руководством стручњака;

~ примењује принципе, средства, методе, поступке прецизно и пажљиво у решавању одређеног стручног питања или проблема;

~ за решавање конкретних проблема у производњи ратарских и повртарских биљака;

~ да овлада методама групног рада да би био оспособљен да ради ефикасно са другим стручњацима као члан тима;

~ да oвлада да користи литературне и друге информационе изворе;

~ да покаже самосталност и одговорност за сопствено учење уз одговарајућу стручну помоћ;

~ да научи методе комуницирања у облику прилагођеном стручној дисциплини и да научи да пише извештај о практичним поступцима на јасан  и концизан начин;

~ за примену комбинованих основних знања из различитих области, праћење и примену новина, усвајање савремених технологија у биљној производњи.


Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Нишу, а спроводи Пољопривредни факултет у Крушевцу.

У структури студијског програма ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО изборни предмети су заступљени 20,833% у односу на укупан број ЕСПБ.

На овај начин је обезбеђена флексибилност студијског програма која показује у којој мери је заступљена могућност студента да учествује у креирању сопственог образовања. Овакав концепт студија – “центриран према студенту” прихвата студента као партнера и подразумева његово активно учествовање током читавог процеса студија.

Израда завршног рада подразумева стицање 6 ЕСПБ. Завршни рад се брани након свих положених испита и обављене праксе. Завршним радом студент показује способност примене теоријских знања у истраживању и решавању конкретних проблема.

Студијски програм траје четири године (8 семестара) и на њему се изводи настава на српском језику. Једна школска година траје 12 месеци, а подељена је на 2 семестра. Настава у току једног семестра траје 15 недеља. Студент је оптерећен активном наставом до 23 часа током једне радне недеље. Примењен је европски систем преноса бодова – ЕСПБ. Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова, а укупно за све четири године студија 240 ЕСПБ.

Студијски програм садржи предмете из групе академско-општеобразовних (13,94%), теоријско-методолошких (21,95%), научно, односно уметничко-стручних (34,84%) и стручно-апликативних (29,27%).

 

Назив предмета П В ДОН ЕСПБ
I семестар
Општа и неорганска хемија 2 1 1 6
Ботаника 2 0 2 7
Математика са статистиком 2 1 0 4
Енглески језик 2 1 0 4
Педологија 2 2 0 6
Социологија села и пољопривреде 2 1 0 5
II семестар
Увод у пољопривредну производњу 2 2 0 6
Органска хемија 2 1 1 5
Организација и одрживост пољопривредне производње 2 2 0 6
Основи процеса прераде пољопривредних производа 3 2 0 6
Основи економије 2 1 0 5
III семестар
Биохемија 2 0 2 5
Микробиологија 2 0 1 5
Генетика и оплемењивање биљака 2 2 0 6
Агрохемија 2 1 1 5
Основи конзервисања пољопривредних производа 2 1 0 5
Изборни блок 1 (Информатика или Метеорологија са климатологијом) 2 1 0 4
IV семестар
Физиологија биљака 2 2 0 6
Фитопатологија 2 2 0 6
Механизација у пољопривреди 3 2 0 5
Наводњавање пољопривредних култура 2 2 0 5
Изборни блок 2 (Аграрна политика и осигурање или Опште сточарство) 2 2 0 5
Радна пракса, 90 сати годишње 3
V семестар
Рурално саветодавство и земљорадничко задругарство 2 2 0 7
Органска биљна производња 2 2 0 7
Заштита животне средине 3 2 0 6
Изборни блок 3 (Расадничка производња или Микозе и микотоксикозе) 2 2 0 5
Изборни блок 4 (Лековито, ароматично и зачинско биље или Помотехника) 2 2 0 5
VI семестар
Опште воћарство 2 2 0 5
Биологија и екологија винове лозе 3 2 0 7
Фитофармација 2 2 0 5
Изборни блок 5 (Тржиште и маркетинг пољопривредних производа или Гајење поврћа у заштићеном простору) 2 2 0 5
Изборни блок 6 (Штетне материје у пољопривредним производима или Трошкови и калкулације) 1 (1) 1 (2) 1 (0) 5 (5)
Производна пракса 3
VII семестар
Биологија и екологија воћака 3 2 0 7
Опште виноградарство 2 2 0 7
Технологија прераде воћа 2 2 0 6
Изборни блок 7 (Производња стоног грожђа или Пчеларство) 2 2 0 5
Изборни блок 8 (Мониторинг и управљање у биљној и сточарској производњи или Прерада ратарских и повртарских производа) 2 2 0 5
VIII семестар
Специјално воћарство 2 2 0 5
Специјално виноградарство 2 2 0 4
Прерада гожђа 2 2 0 4
Изборни блок 9 (Контрола квалитета воћа и грожђа или Берба и чување воћа) 2 2 0 4
Изборни блок (Технологија узгајања ситног воћа или Сорте воћа и вонове лозе) 2 2 0 4
Технолошко-организациона пракса, 90 сати годишње 3
Завршни рад 6