Студентски парламент

Студентски парламент Пољопривредног факултета у Крушевцу - чланови

Јелена Раденковић

Председник студентског парламента

Тел: 060 310 37 38

Ирена Вучићевић

Студент продекан

Тел: 064 519 01 14

Стефан Матић

Секретар студентског парламента

Тел: 061 134 42 14

Контакт Студентског парламента

Студентски парламент - лого

Лого Студентског парламента

Студентски парламент је орган Пољопривредног Факултета у Крушевцу  Универзитета у Нишу преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на факултету.
Студентски парламент је једини легитимни представник студената Пољопривредног факултета у Крушевцу  Универзитета у Нишу, и као такав, једини овлашћени подносилац захтева органима и телима Факултета у вези решавања студентских питања.

Студентски парламент има 20 чланова изабраних на изборима за Студентски парламент.

Мандат чланова Студентског парламента траје две године од дана конституисања Студентског парламента.

НАДЛЕЖНОСТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Студентски парламент Факултета:

1.             бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента Факултета;

2.             бира и разрешава студента продекана;

3.             доноси Пословник о свом раду;

4.             оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента Факултета;

5.             бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;

6.             доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента Факултета;

7.             разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;

8.             организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;

9.             учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу с општим актом који доноси Наставно-научно веће Факултета;

10.         бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима с           у заступљени представници студената Факултета, у складу с општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета;

11.         усваја годишњи извештај о раду студента продекана;

12.         усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента            Факултета;

13.         усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента Факултета;

14.         обавља и друге послове, у складу са законом, овим статутом и општим актима Факултета.

ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор.

Право да бирају и буду бирани за чланове Студентског парламента имају сви студенти Пољопривредног факултета који су уписани у школску годину у којој се спроводе избори за Студентски парламент.

Поступак избора, кандидовања и гласања за чланове Студентског парламента ближе се уређују Одлуком о броју и начину избора чланова за Студентски парламент Пољопривредног факултета у Крушевцу и општим актима Факултета.

КОНСТИТУИСАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

1. Конститутивна седница

Конститутивна седница Студентског парламента одржава се најкасније до последњег радног дана маја месеца.

Конститутивном седницом Студентског парламента, до избора новог председника, председава председник претходног сазива Студентског парламента.

У случају спречености председника из предходног сазива Студентског парламента да председава конститутивном седницом, конститутивном седницом председава потпредседник претходног сазива Студентског парламента.

На конститутивној седници Студентског парламента врши се верификација мандата чланова новог сазива Студентског парламента и избор:

–          Председника Студентског парламента;

–          Потпредседника Студентског парламента;

–          Студента продекана;

–          Представника студената у органима факултета

–          Одређује се секретар Студентског парламента и;

2. Верификација мандата

Верификацију мандата чланова  Студентског парламента врши председавајући конститутивном седницом Студентског парламента.

Председавајући конститутивном седницом саставља верификациону листу на основу извештаја Изборне комисије о спроведеним изборима за чланове Студетнског парламента и достављеним одлукама носиоца изборне листе о изабраним члановима Студентског парламента, која садржи: име и презиме, број индекса и контакт изабраних чланова Студентског парламента.

Верификација мандата чланова Студентског парламента врши се потписивањем верификационе листе.

Након потписивања верификационе листе, свих присутних чланова, председавајући констатује имена чланова Студентског парламента чији су мандати верификовани.

Студентски парламент је конституисан уколико је верификовано више од једне половине мандата од укупног броја чланова Студентског парламента.

По овом Правилнику под укупним бројем чланова Студентског парламента подразумева се број верификованих чланова Студентског парламента, сем ако овим Правилником није другачије прописано.

Уколико не дође до конституисања Студентског парламента, председништво Студентског парламента из претходног сазива доноси одлуке у име и за рачун Студентског парламента, до конституисања новог сазива Студентског парламента.

3. Избор председника Студентског парламента

Кандидата за председника Студентског парламента може предложити најмање један члан Студентског парламента.

Члан Студентског парламента може учествовати у предлагању само једног кандидата.

Предлог кандидата за председника подноси се председавајућем.

Након прикупљања свих предлога, председавајући саставља коначну листу кандидата за председника Студентскг парламена, по азбучном реду презимена кандидата.

Гласање за председника Студентског парламента је јавно.

Члан Студентског парламента може гласати само за једног кандидата.

Гласањем руководи председавајући, гласа се подизањем руку.

За председника Студентског парламента изабран је кандидат који је добио просту већину гласова од укупног броја чланова Студентског парламента.

Уколико су предложена два кандидата, а ни један није добио потребну већину гласова, поступак гласања се понавља.

Уколико је предложено више кандидата, а ни један није добио потребну већину гласова, гласа се за два кандидата која су добила највећи број гласова.

Уколико ни у другом кругу гласања председник није изабран, поступак гласања се понавља.

Након избора председника Студентског парламента, новоизабрани председник Студентског парламента председава даљим радом Студентског парламента.

4.  Избор потпредседника Студентског парламента

Кандидата за потпредседника предлаже најмање један члан Студентског парламента.

Избор потпредседника спроводи се по процедури за избор председника Студентског парламента.

5.  Избор секретара Студентског парламента

Кандидата за секретара предлаже најмање један члан Студентског парламента.

Избор секретара спроводи се по процедури за избор председника Студентског парламента.

6.  Избор представника студената у органима Факултета и у Студентски парламент Универзитета

Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима и телима факултета.

Кандидата за представника студената у органима Факултета може да предложи најмање један члан Студентског парламента.

Кандидат за представника студената у орган Факултета мора бити студент који је уписан у  школску годину у којој се бира.

Кандидат за представника студената у органима факултета не може бити студент  који обавља неку функцију у политичким странкама или је дисциплински кажњаван од стране надлежног органа Факултета.

Избор представника у Студентски парламент Универзитета се спроводи искључиво уколико је достављена одлука Универзитета о броју представника Пољопривредног факултета у Студентски парламент Универзитета.

Уколико одлука Универзитета није достављена до конститутивне седнице, избор представника у Студентски парламент Универзитета врши се на првој наредној седници Студентског парламента, након пријема одлуке.

Кандидате за представнике у Студентски парламент Универзитета предлаже председник Студентског парламента, или најмање половина чланова Студентског парламента.

Избор представника у Студентски парламент Универзитета спроводи се у поступку и на начин као и избор представника у органима и телима Факултета.

Избор представника студената у органима Факултета спроводи се јавним гласањем.

За избор представника студената у органима Факултета потребна је проста већина од укупног броја чланова Студентског парламента.

7. Избор студента продекана

Студентски парламент бира студента продекана.

Студента продекана може предложити најмање један члан студентског парламента.

Кандидат за студента продкена мора да испуни следеће услове:

–          Да није обновио ниједну годину студија.

–          Да има просечну остварену оцену у досадашњем току студија најмање 8.00

–          Да у току студија није дисциплински кажњаван од стране надлежног органа факултета

–          Да не обавља ниједну политичку функцију

Избор студента продкана спроводи се по процедури за избор председника Студентског парламента.