Сточарство

Ниво студија

Основне академске студије

Звање које се стиче

Дипломирани инжењер пољопривреде (дипл. инж.пољ.)

Образовано поље

Техничко-технолошке науке

Научно-стручне области

Биотехничке науке

Трајање (год/сем)

4/8

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Број студената (буџет/самофинансирање)

25/10

Студијски програм основних академских студија СТОЧАРСТВО (240 ЕСПБ) формиран је у складу са принципима дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије као и Болоњском декларацијом, садржи све законом предвиђене елементе и има предвиђени број ЕСПБ бодова.


Циљеви студијског програма

Примарни циљеви студијског програма основних академских студија СТОЧАРСТВО:

  • упознавање студената са теоријским знањима и практичним вештинама из области биоинжењерских наука и који имају високу трансферну вредност;
  •  да студенти овладају теоријским и практичним знањима и вештинама у областима: припреме земљишта, производње воћних и лозних калемова, ботаничких, агробиолошких и привредно – технолошких карактеристика гајених култура, исхране воћарских и виноградарских култура, интегралне заштите, сорти воћака и винове лозе, организације и управљања производњом, генетике и оплемењивања воћарских и виноградарских култура, примене статистичких метода и компјутерске обраде података, чувања и прераде биљних сировина, препознавања и контроле штетних организама у складу са принципима очувања животне средине,
  • оспособљавање студената да се носе са изазовом струке и професије,
  •  да се студенти упознају у наведеним областима са импутима практичне наставе и стручне праксе, као и самостално и самоиницијално истраживање и информисање у области струке,
  •  стварање свести о значају и потребама непрекидног учења и усавршавања као и усмеравање студената на критичко расуђивање аналитички приступ према понуђеним или расположивим информацијама.
  • Теоријско и практично овладавање наставним градивом студијског програма основних академских студија јесте циљна функција предметних садржаја која обезбеђује стицање савремених стручних знања, чиме је студент оспособљен за примену интегрисаних знања.

Исход процеса учења

Савладавањем студијског програма СТОЧАРСТВО студент стиче следеће опште способности:

  •  примена стечених знања у пракси;
  •  овладавање методама истраживања;
  •  развој критичког и самокритичког мишљења;
  • коришћење литературе и преношење знања;
  •  комуникацирање са сарадницима из ужег и међународног окружења;
  •  уважавање професионалне етике и етичко поступање.

Савладавањем студијског програма СТОЧАРСТВО студент стиче следеће предметно – специфичне способности:

  •  за темељно познавање и разумевање релевантних стручних дисциплина;
  •  да сакупља и разврстава идеје и податке у предвиђеном, дефинисаном и стандардном формату;
  •  да анализира податке према упутству применом одговарајућих принципа и метода класификације;
  •  да врши процену и вредновање поузданости података уз примену дефинисаних метода и/или упутства под руководством стручњака;
  •  примењује принципе, средства, методе, поступке прецизно и пажљиво у решавању одређеног стручног питања или проблема;
  •  за решавање конкретних проблема у производњи ратарских и повртарских биљака;
  •  да овлада методама групног рада да би био оспособљен да ради ефикасно са другим стручњацима као члан тима;
  •  да oвлада да користи литературне и друге информационе изворе;
  •  да покаже самосталност и одговорност за сопствено учење уз одговарајућу стручну помоћ;
  •  да научи методе комуницирања у облику прилагођеном стручној дисциплини и да научи да пише извештај о практичним поступцима на јасан  и концизан начин;
  •  за примену комбинованих основних знања из различитих области, праћење и примену новина, усвајање савремених технологија у биљној производњи.

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Нишу, а спроводи Пољопривредни факултет у Крушевцу.

У структури студијског програма СТОЧАРСТВО изборни предмети су заступљени 20,833% у односу на укупан број ЕСПБ.

На овај начин је обезбеђена флексибилност студијског програма која показује у којој мери је заступљена могућност студента да учествује у креирању сопственог образовања. Овакав концепт студија – „центриран према студенту“ прихвата студента као партнера и подразумева његово активно учествовање током читавог процеса студија.

Израда завршног рада подразумева стицање 6 ЕСПБ. Завршни рад се брани након свих положених испита и обављене праксе. Завршним радом студент показује способност примене теоријских знања у истраживању и решавању конкретних проблема.

Студијски програм траје четири године (8 семестара) и на њему се изводи настава на српском језику. Једна школска година траје 12 месеци, а подељена је на 2 семестра. Настава у току једног семестра траје 15 недеља. Студент је оптерећен активном наставом до 23 часа током једне радне недеље. Примењен је европски систем преноса бодова – ЕСПБ. Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова, а укупно за све четири године студија 240 ЕСПБ.

Студијски програм садржи предмете из групе академско-општеобразовних (13,94%), теоријско-методолошких (21,95%), научно, односно уметничко-стручних (34,84%) и стручно-апликативних (29,27%).

 

Шифра и назив предмета П В ДОН ЕСПБ
I семестар
ОСО101 Општа и неорганска хемија 2 1 1 6
ОСО102 Зоологија 2 2 0 6
ОСО103 Математика са статистиком 2 1 0 4
ОСО104 Анатомија и физиологија домаћих животиња 2 1 1 7
ОСО105 Социологија села и пољопривреде 2 1 0 5
ОСО106 Енглески језик 2 1 0 4
II семестар
ОСО201 Увод у пољопривредну производњу 2 2 0 6
ОСО202 Органска хемија 2 1 1 5
ОСО203 Организација и одрживост пољопривредне производње 2 2 0 6
ОСО204 Основи процеса прераде пољопривредних производа 3 2 0 6
ОСО205 Основи економије 2 1 0 5
III семестар
ОСО301 Биохемија 2 0 2 5
ОСО302 Микробиологија 2 0 1 5
ОСО303 Гајење малих животиња 2 2 0 5
ОСО304 Генетика и оплемењивање 2 2 0 6
ОСО305 Физиологија и патологија млечне жлезде 2 2 0 5
Изборни блок 1 (ОСИ301 Информатика или ОСИ302 Метеорологија са климатологијом) 2 1 0 4
IV семестар
ОСО401 Зоохигијена са основама ветерине 2 2 0 6
ОСО402 Крмно биље 2 2 0 6
ОСО404 Механизација у пољопривреди 3 2 0 5
ОСО405 Аграрна политика и осигурање 2 2 0 5
Изборни блок 2 (ОСИ401 Биосигурност на фармама или ОСИ402 Етологија домаћих животиња) 2 2 0 5
ОСО406 Радна пракса, 90 сати годишње / / / 3
V семестар
ОСО501 Рурално саветодавство и земљорадничко задругарство 2 2 0 6
ОСО502 Репродукција животиња 2 2 0 7
ОСО503 Заштита животне средине 3 2 0 7
Изборни блок 3 (ОСИ501 Органско сточарство или ОСИ502 Спремање сточне хране) 2 2 0 7
Изборни блок 4 (ОСИ503 Микозе и микотоксикозе или ОСИ504 Објекти и опрема у сточарству) 2 2 0 5
VI семестар
ОСО601 Исхрана преживара 3 2 0 6
ОСО602 Исхрана непреживара 3 2 0 6
ОСО603 Опште сточарство 2 2 0 5
Изборни блок 5 (ОСИ601 Управљање квалитетом и безбедношћу хране или ОСИ602 Тржиште и маркетинг пољопривредних производа) 2 2 0 5
Изборни блок 6 (ОСИ603 Штетне материје у пољопривредним производима или ОСИ604 Трошкови и калкулације) 1 (1) 1(2) 1(0) 5
ОСО604 Производна пракса, 90 сати годишње / / / 3
VII семестар
ОСО701 Говедарство 2 2 0 7
ОСО702 Живинарство 2 2 0 6
ОСО703 Свињарство 2 2 0 7
Изборни блок 7 (ОСИ701 Лов и риболов или ОСИ702 Пчеларство) 2 2 0 5
Изборни блок 8 (ОСИ703 Коњарство или ОСИ704 Мониторинг и управљање у биљној и сточарској производњи) 2 2 0 5
VIII семестар
ОСО801 Прерада млека и млечних производа 2 2 0 5
ОСО802 Прерада меса и месних производа 2 2 0 4
ОСО803 Овчарство и козарство 2 2 0 4
Изборни блок 9 (ОСИ801 Квалитет хране за животиње или ОСИ802 Прерада вуне и крзна) 2 2 0 4
Изборни блок 10 (ОСИ803 Гајење зечева и крзнашица или ОСИ804 Здравствена заштита животиња) 2 2 0 4
ОСО804 Технолошко-организациона пракса, 90 сати годишње / / / 3
ОСО805 Завршни рад / / / 6