Ратарство и повртарство

Ниво студија

Основне академске студије

Звање које се стиче

Дипломирани инжењер пољопривреде (дипл. инж.пољ.)

Образовано поље

Техничко-технолошке науке

Научно-стручне области

Биотехничке науке

Трајање (год/сем)

4/8

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Број студената (буџет/самофинансирање)

25/10

 

Студијски програм основних академских студија Ратарство и повртарство (240 ЕСПБ) формиран је у складу са принципима дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије као и Болоњском декларацијом, садржи све законом предвиђене елементе и има предвиђени број ЕСПБ бодова.


 

Шифра и назив предмета П В ДОН ЕСПБ
I семестар
ОРО101 Општа и неорганска хемија 2 1 1 6
ОРО102 Ботаника 2 0 2 7
ОРО103 Математика са статистиком 2 1 0 4
ОРО104 Социологија села и пољоприврде 2 1 0 5
ОРО105 Енглески језик 2 1 0 4
ОРО106 Педологија 2 2 0 6
II семестар
ОРО201 Увод у пољопривредну производњу 2 2 0 6
ОРО202 Органска хемија 2 1 1 5
ОРО203 Организација и одрживост пољопривредне производње 2 2 0 6
ОРО204 Основи процеса прераде пољопривредних производа 3 2 0 6
ОРО205 Основи економије 2 1 0 5
III семестар
ОРО301 Биохемија 2 0 2 5
ОРО302 Микробиологија 2 0 1 5
ОРО303 Генетика и оплемењивање биљака 2 2 0 6
ОРО304 Основи конзервисања пољопривредних производа 2 1 0 5
ОРО305 Агрохемија 2 1 1 5
Изборни блок 1 (ОРИ301 Информатика или ОРИ302 Метеорологија са климатологијом) 2 1 0 4
IV семестар
ОРО401 Физиологија биљака 2 2 0 6
ОРО406 Опште ратарство 2 2 0 6
ОРО403 Механизација у пољопривреди 3 2 0 5
ОРО404 Наводњавање пољопривредних култура 2 2 0 5
Изборни блок 2 (ОРИ401 Опште воћарство или ОРИ402 Опште сточарство) 2 2 0 5
ОРИ405 Радна пракса, 90 сати годишње 3
V семестар
ОРО501 Рурално саветодавство и земљорадничко задругарство 2 2 0 6
ОРО502 Органска биљна производња 2 2 0 7
ОРО503 Заштита животне средине 3 2 0 7
Изборни блок 3 (ОРИ501 Помотехника или ОРИ502 Спремање сточне хране) 2 2 0 5
Изборни блок 4 (ОРИ503 Лековито, ароматично и зачинско биље или ОРИ505 Ентомологија) 2 2 0 5
VI семестар
ОРО605 Крмно биље 2 2 0 5
ОРО602 Гајење поврћа у заштићеном простору 2 2 0 6
ОРО603 Фитопатологија 2 2 0 6
Изборни блок 5 (ОРИ601 Управљање квалитетом и безбедношћу хране или ОРИ602 Складиштење зрнастих производа) 2 2 0 5
Изборни блок 6 (ОРИ603 Штетне материје у пољопривредним производима или ОРИ604 Гљиварство) 1 (1) 1 (2) 1 (0) 5 (5)
ОРО604 Производна пракса, 90 сати годишње 3
VII семестар
ОРО701 Опште повртарство 3 2 0 7
ОРО704 Гајење индустријског биља 2 2 0 7
ОРО703 Прерада ратарских и повртарских производа 2 2 0 6
Изборни блок 7 (ОРИ701 Органско сточарство или ОРИ702 Пчеларство) 2 2 0 5
Изборни блок 8 (ОРИ703 Цвећарство и украсно биље или ОРИ704 Мониторинг и управљање у биљној и сточарској производњи) 2 2 0 5
VIII семестар
ОРО801 Специјално повртарство 2 2 0 4
ОРО802 Специјално ратарство 2 2 0 4
ОРО803 Фитофармација 2 2 0 5
Изборни блок 9 (ОРИ801 Семенарство или ОРИ802 Травњаци) 2 2 0 4
Изборни блок 10 (ОРИ803 Органско ратарство и повртарство или ОРИ804 Аграрна политика и осигурање) 2 2 0 4
ОРО804 Технолошко-организациона пракса 3
ОРО805 Завршни рад 6