На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник  РС», бр. број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. закон), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета», број 2/2018 и 4/2018), члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника («Гласник Универзитета», број 4/2018 и 5/2018)  и члана 108. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу, в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу, дана 02.12.2020. године,

О Б А В Е Ш Т А В А

Учесника конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Заштита биља, др Сању Живковић, да је дана 17.12.2020. године, са почетком у 12 часова, у згради Пољопривредног факултета у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4, Крушевац, заказано приступно предавање.

 

Тема приступног предавања је „Карактеризација eutypa lata, проузруковача одумирања чокота винове лозе у Србији и осетљивост  сорти“.

 

Званично обавештење можете погледати овде.