Органи факултета

Органи управљања

На основу одлуке Владе Републике Србије 424-06-612-200-1237/17 од 12.05.2017. године именовани су чланови Привременог Савета факултета као органи факултета.

Чланови савета су:

Орган пословођења

Решењем Владе Републике Србије бр. 24 број:119-1868/2018 од 8. марта 2018. године именује се за вршиоца дужности декана Пољопривредог факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу др Иван Филиповић, редовни професор Природно-математичког факултета Универшитета у Нишу. Именовани ступа на дужност 10. марта 2018. године.