Број: 01/737

Датум: 02.12.2021. год.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017….67/2021 и 67/2021 -др. закон), члана 108. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу (бр. 04/343-3 од 24.04.2018. год) и члана 13. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, број 2/2018 и 4/2018), Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс који је објављен дана 30.06.2021. године у листу Националне службе за запошљавање „Послови“ за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Ветерина, налази се у Библиотеци Пољопривредног факултета у Крушевцу, као и на званичном сајту Факултета и може се погледати од 03.12.2021. године до 01.01.2022. године.

Примедбе на наведени Извештај достављају се в.д. декану Факултета у напред наведеном року.

 

Извештај можете погледати овде.