Пољопривредни  факултет у Крушевцу Универзитета у Нишу објављује

К О Н К У Р С

за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

1.      Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Агроекономија,

2.      Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Биологија и микробиологија и

3.      Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Сточарство.

Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и чланом 72. став 4. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. Закон), треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 84. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, …6/2020 и др.- закони), чланом 177. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17…3/19 и 4/19), чланом 114. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу и чланом 5. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника на Пољопривредном факултету у Крушевцу.

Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да Факултету доставе документацију којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса: доказ о одговарајућој школској спреми (оверени преписи диплома о завршеним одговарајућим степенима студија и уверење о статусу студента докторских академских студија), доказ којим показује смисао за наставни рад, биографију, списак радова и радове, уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за кривична дела прописана чланом 72. став 4. Закона о високом образовању издатог након објављивања конкурса, фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте.

4.      Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Сточарство.

Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и чланом 72. став 4. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. Закон), треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 85. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, …6/2020 и др.- закони), чланом 178. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17…3/19 и 4/19), чланом 115. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу и чланом  6. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника на Пољопривредном факултету у Крушевцу.

Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да Факултету доставе документацију којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса: доказ о одговарајућој школској спреми (оверени преписи диплома о завршеним одговарајућим степенима студија), доказ којим показује смисао за наставни рад, биографију, списак радова и радове, уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за кривична дела прописана чланом 72. став 4. Закона о високом образовању издатог након објављивања конкурса, фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте.

Документацију кандидати подносе на адресу: Пољопривредни факултет у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4., Крушевац. Документација се подноси у штампаном и електронском облику  на CD-у, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата које нису комплетне или поднете по правилима расписаног конкурса, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему Декан Факултета доноси посебан закључак и доставља га кандидату.