Број: 01/355

Датум: 14.7.2021. год.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

            На основу члана 82. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. закон), и члана 13. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника на Пољопривредном факултету у Крушевцу (број 04/23-3 од 24.01.2019. год.), Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс који је објављен дана 28.4.2021. године у листу Националне службе за запошљавање „Послови“ за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Агроекономија, налази се у Библиотеци Пољопривредног факултета у Крушевцу, као и на званичном сајту Факултета и може се погледати од 15.7.2021. године до 29.7.2021. године.

         Примедбе на наведени Извештај достављају се в.д. декану Факултета у напред наведеном року.

 

                                                                                                                                 В.Д. ДЕКАНА

                                                                                                                    Проф. др Иван Филиповић

Извештај комисије можете погледати овде.