К О Н К У Р С

за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

  1. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Воћарство и виноградарство и
  2. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Ратарство и повратрство.

           Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и чланом 72. став 4. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017…67/2021-др. закон),  треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 84.  Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, …67/2021 и др.- закони), чланом  175. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17…3/19 и 4/19), чланом 114. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу и чланом 5. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника на Пољопривредном факултету у Крушевцу.

            Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да Факултету доставе документацију којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса: доказ о одговарајућој школској спреми (оверени преписи диплома о завршеним одговарајућим степенима студија и уверење о статусу студента докторских академских студија), доказ којим показује смисао за наставни рад, биографију, списак радова и радове, уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правоснажна пресуда за кривична дела прописана чланом 72. став 4. Закона о високом образовању издатог након објављивања конкурса, фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте.

  Документацију кандидати подносе на адресу: Пољопривредни факултет у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4., Крушевац. Документација се подноси у штампаном и електронском облику  на CD-у, у року од 8 дана (закључно са 28.4 ) од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата које нису комплетне или поднете по правилима расписаног конкурса, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему Декан Факултета доноси посебан закључак и доставља га кандидату.

 

В.Д. ДЕКАНА

                                                                                                  Проф. др Иван Филиповић