На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017….67/2021 и 67/2021 -др. закон), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета», број 2/2018 и 4/2018), члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника («Гласник Универзитета», број 4/2018 и 5/2018)  и члана 108. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу, в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу, дана 9.12.2021. године

 

О Б А В Е Ш Т А В А

Учесника конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Ветерина, др Марка Ристића, да је дана 24.12.2021. године, са почетком у 12 часова, у згради Пољопривредног факултета у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4, Крушевац, заказано приступно предавање.

 

Тема приступног предавања Клинички и економски значај кокцидије Neospora caninum у говедарству.

 

Званично обавештење можете погледати овде.