КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника

на Пољопривредном факултету у Крушевцу:

 

 

1.     Једног наставника у звање доцент, ужа научна област Ветерина (за предмет Здравствена заштита животиња).

 

Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и чланом 72. став 4. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. Закон),  треба да испуњава и посебне  услове прописане чланом 74. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. закон), чланом 165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17, 6/18, 7/18, 2/19, 3/19 и 4/19), чланом 5. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 2/18 и 4/18) и услове утврђене Ближим критеријумима за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/17, 4/18, 5/18, 1/19, 1/20 и 2/20). Поред наведених, кандидат треба да испуњава и следећи услов: да је доктор ветеринарских наука или доктор медицинских наука- јавно здравље.

 

Радни однос се заснива са пуним радним временом.

 

Пријаве кандидата (образац пријаве преузима се са web портала Факултета) са прилозима подносе се Пољопривредном факултету у Крушевцу, улица Косанчићева број 4, у року од 15 дана од дана објављивања.

Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу:

–        биографију са библиографијом и пратећим материјалом,

–        уверење надлежне полицијске управе да против њега није изречена правоснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању, оригинал, које је издато након расписивања овог конкурса,

–        оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија,

–        оверену фотокопију дипломе о стеченом научном називу доктора наука или оверена фотокопија уверења о стеченом научном називу доктора наука.

 

Кандидати прилажу и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звања наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs, а уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се јави администратору Факултета, на e-mail savic.milos@ni.ac.rs Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидату се препоручује да се администратору Факултета јави најкасније 24 сата пре истека конкурсног рока.

 

Сву конкурсну документацију доставити у писаном и у електронском облику, на CD-у.

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације  сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему факултет доноси посебан закључак.

 

Образац пријаве можете преузети овде.