Ниво студија

Основне академске студије

Звање које се стиче

Дипломирани инжењер пољопривреде (дипл. инж.пољ.)

Образовано поље

Техничко-технолошке науке

Научно-стручне области

Биотехничке науке

Трајање (год/сем)

4/8

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Број студената (буџет/самофинансирање)

25/10

Студијски програм основних академских студија Сточарство (240 ЕСПБ) формиран је у складу са принципима дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије као и Болоњском декларацијом, садржи све законом предвиђене елементе и има предвиђени број ЕСПБ бодова.

Циљеви студијског програма

Примарни циљеви студијског програма основних академских студија СТОЧАРСТВО јесу:

 • упознавање студената са теоријским знањима и практичним вештинама из области биоинжењерских наука и који имају високу трансферну вредност;
 • да студенти овладају теоријским и практичним знањима и вештинама у областима: гајење фармских животиња, риба, пчела и дивљачи, одгајивања, репродукције, генетике, селекције, хигијене и исхране домаћих животиња, затим организације и управљање производње у сточарству производње меса, млека, меда и других анималних производа,
 • оспособљавање студената да се носе са изазовом струке и професије
 • да се студенти упознају у наведеним областима са импутима практичне наставе и стручне праксе, као и самостално и самоиницијално истраживање и информисање у области струке,
 • стварање свести о значају и потребама непрекидног учења и усавршавања као и усмеравање студената на критичко расуђивање аналитички приступ према понуђеним или расположивим информацијама.

Теоријско и практично овладавање наставним градивом студијског програма основних академских студија јесте циљна функција предметних садржаја која обезбеђује стицање савремених стручних знања, чиме је студент оспособљен за примену интегрисаних знања.


Исход процеса учења

Савладавањем студијског програма СТОЧАРСТВО студент стиче следеће опште способности:

 • примена стечених знања у пракси;
 • овладавање методама истраживања;
 • развој критичког и самокритичког мишљења;
 • коришћење литературе и преношење знања;
 • комуникацирање са сарадницима из ужег и међународног окружења;
 • уважавање професионалне етике и етичко поступање.

Савладавањем студијског програма СТОЧАРСТВО студент стиче следеће предметно  специфичне способности:

 • за темељно познавање и разумевање релевантних стручних дисциплина;
 • да сакупља и разврстава идеје и податке у предвиђеном, дефинисаном и стандардном формату;
 • да анализира податке према упутству применом одговарајућих принципа и метода класификације;
 • да врши процену и вредновање поузданости података уз примену дефинисаних метода и/или упутства под руководством стручњака;
 • примењује принципе, средства, методе, поступке прецизно и пажљиво у решавању одређеног стручног питања или проблема;
 • за решавање конкретних проблема у производњи ратарских и повртарских биљака;
 • да овлада методама групног рада да би био оспособљен да ради ефикасно; са другим стручњацима као члан тима;
 • да научи да користе литературне и друге информационе изворе;
 • да покаже самосталност и одговорност за сопствено учење уз одговарајућу
  стручну помоћ;
 • да научи методе комуницирања у облику прилагођеном стручној дисциплини и да научи да пише извештај о практичним поступцима на јасан и концизан начин;
 • за примену комбинованих основних знања из различитих области,
 • праћење и примену новина, усвајање савремених технологија у биљној производњи;


Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Нишу, а спроводи Пољопривредни факултет у Крушевцу.

У структури студијског програма СТОЧАРСТВО изборни предмети су заступљени 20,833% у односу на укупан број ЕСПБ.

На овај начин је обезбеђена флексибилност студијског програма која показује у којој мери је заступљена могућност студента да учествује у креирању сопственог образовања. Овакав концепт студија - "центриран према студенту" прихвата студента као партнера и подразумева његово активно учествовање током читавог процеса студија.


Израда завршног рада подразумева стицање 6 ЕСПБ. Завршни рад се брани након свих положених испита и обављене праксе. Завршним радом студент показује способност примене теоријских знања у истраживању и решавању конкретних проблема.


Студијски програм траје четири године (8 семестара) и на њему се изводи настава на српском језику. Једна школска година траје 12 месеци, а подељена је на 2 семестра. Настава у току једног семестра траје 15 недеља. Студент је оптерећен активном наставом до 23 часа током једне радне недеље. Примењен је европски систем преноса бодова – ЕСПБ. Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова, а укупно за све четири године студија 240 ЕСПБ.


Студијски програм садржи предмете из групе академско-општеобразовних (13,59%), теоријско-методолошких (20,56%), научно, односно уметничко-стручних (36,24%) и стручно-апликативних (29,62%).

Назив предметаПВДОНЕСПБ

Година: 1, Семестар: Зимски

       
Општа и неорганска хемија 2  1  1 6
Зологија 2  0 6
Математика са статистиком 2 1 0 4
Социологија села и пољопривреде 2 1 0 5
Енглески језик 2 1 0 4
Анатомија и физиологија домаћих животиња 2 1 1 7

Година: 1, Семестар: Летњи

       
Увод у пољопривредну производњу 2 2 0 6
Органска хемија 2 1 1 5
Организација и одрживост пољопривредне производње 2 2 0 6
Основи процеса прераде пољопривредних производа 3 2 0 6
Основи економије 2 1 0 5
 

Година: 2, Семестар: Зимски

       
Биохемија 2 0 2 5
Микробиологија 2 0 1 5
Гајење малих животиња 2 2 0 5
Генетика и оплемењивање 2 2 0 6
Физиологија и патологија млечне жљезде 2 2 0 5

Изборни блок 1 (Информатика или Метеорологија са климатологијом)

 

Година: 2, Семестар: Летњи

       
 Зоохигијена са основама ветерине 2 2 0
 Крмно биље  6
 Механизација у пољоприврeди  3  0
 Аграрна политика и осигурање  5
Изборни блок 2 (Биосигурност на фармама или Етологија домаћих зивотиња) 2 2 0 5
Радна пракса / / / 2

Година: 3, Семестар: Зимски

       
Рурално саветодавство и земљорадничко задругарство 2 2 0 6
Репродукција животиња 2 2 0 7
Заштита животне средине 3 2 0 7
Изборни блок 3 (Органско сточарство или Спремање сточне хране) 2 2 0 5
Изборни блок 4 (Микозе и микотоксикозе или Објекти и опрема у сточарству) 2 2 0 5

Година: 3, Семестар: Летњи

       
Исхрана преживара 2 2 0 6
Исхрана непреживара 3 2 0 6
Опште сточарство 2 2 0 5
Изборни блок 4 (Управљање квалитетом и безбедношћу хране или Тржиште и маркетинг пољопривредних производа) 2 2 0 5
Изборни блок 5 (Штетне материје у пољопривредним производима или Трошкови и калкулације) 1 (1) 1 (2) 1 (0) 5
Производна пракса / / / 3

Година: 4, Семестар: Зимски

       
Говедарство 3 2 0 7
Живинарство 3 2 0 6
Свињарство 2 2 0 7
Изборни блок 6 (Лов и риболов или Пчеларство) 2 2 0 5
Изборни блок 7 (Коњарство или Мониторинг и управљање у биљној и сточарској производњи) 2 2 0 5

Година: 4, Семестар: Летњи

       
Прерада млека и млечних производа 2 2 0 5
Прерада меса и месних производа 2 2 0 5
Овчарство и козарство 2 2 0 4
Изборни блок 8 (Квалитет хране за животиње или Прерада вуне и крзна) 2 2 0 4
Изборни блок 9 (Гајење зечева и крзнашица или Здравствена заштита животиња) 2 2 0 4
Технолошко организациона пракса 45 сати годишње / / / 2
Завршни рад / / / 6