pristupno predavanjeБрој: 389-1/2018
Датум: 14.05.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, број 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/17) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ 

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018. године за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Заштита биља (за предмете Фитопатологија и Фитофармација).

Датум и време одржавања приступног предавања 22.05.2018. године, са почетком у 10,30 часова;
Место одржавања приступног предавања Пољопривредни факултет у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4, Крушевац;
Тема приступног предавања „Најзначајнији патогени парадајза и могућност њихових сузбијања“;

Време излагања кандидата: од 30- 45. минута;

Списак кандидата за приступно предавање
1. Душица Илић,
2. Тања Васић,
3. Мирјана Сталетић и
4. Марија Марковић;

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р