pristupno_predavanjeБрој: 386-1/2018
Датум: 14.05.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, број 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

 ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ 

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018. године за избор једног наставника у једно од наставничких звања за ужу научну област Агроекономија (за предмете: Основи економије, Тржиште и маркетинг пољопривредних производа, Аграрна политика и осигурање).

Датум и време одржавања приступног предавања 22.05.2018. године, са почетком у 12. часова
Место одржавања приступног предавања Универзитет у Нишу, сала број 8. Универзитетски трг бр. 2, Ниш
Тема приступног предавања: „Детерминанте конкурентности произвођача пољопривредних производа у Републици Србији“.

Време излагања кандидата: до 30. минута

Списак кандидата за приступно предавање
1. Далибор Милетић,
2. Ивана Божић Миљковић,
3. Виолета Бабић,
4. Милoш Крстић,
5. Милан Ранђеловић и
6. Игор Новаковић

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р