pristupna predavanjaБрој: 366-1/2018
Датум: 07.05.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/17) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује:

 ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ 

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018. године за избор у звање и заснивање радног односа 3 наставника у једно од наставничких звања за ужу научну област Воћарство и виноградарство.

 

Датум и време одржавања приступног предавања: 11.05.2018. године, са почетком у 14. часова;
Место одржавања приступног предавања: Пољоприврдни факултет у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4, Крушевац;

Тема приступног предавања: „Биолошке карактеристике и технологија гајења дуње“;

Списак кандидата за приступно предавање:
1. Др Александар Радовић;

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р