pristupna predavanjaБрој: 349-1/2018
Датум: 27.04.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/17) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018. године за избор у звање и заснивање радног односа 2 наставника у звање доцент за ужу научну област Сточарство и једног наставника у звање доцента за ужу научну област Сточарство (за предмете: Исхрана преживара, Исхрана непреживара и Лов и риболов).

 

Датум и време одржавања приступног предавања 04.05.2018. године, са почетком у 12. часова;
Место одржавања приступног предавања: Пољоприврдни факултет у Крушевцу; ул. Косанчићева бр. 4, Крушевац;

Тема приступног предавања: „Исхрана крава у производном циклусу“.

Списак кандидата за приступно предавање
1. Др Сашa Обрадовић,
2. Др Звонко Златановић,
3. Др Бојана Ристановић и
4. Др Диана Билић Шобот;

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р