pristupno predavanjeБрој: 318-1/2018
Датум: 16.04.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/17) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 06.12.2017. године за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Сточарство .

Датум и време одржавања приступног предавања: 27.04.2018. године, са почетком у 13. часова;
Место одржавања приступног предавања: Пољоприврдни факултет у Крушевцу; ул. Косанчићева бр. 4, Крушевац;

Тема приступног предавања: „Кондиција и конституција домаћих животиња“.

Списак кандидата за приступно предавање
1. Др Вера Ђекић,
2. Др Звонко Златановић и
3. Др Бојана Ристановић;

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р