pristupno predavanjeБрој: 317-1/2018
Датум: 16.04.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/17) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018. године за избор у звање и заснивање радног односа у једно од наставничких звања за ужу научну област Ветерина (за предмете: Етиологија домаћих животиња и Зоохигијена) .

Датум и време одржавања приступног предавања: 20.04.2018. године, са почетком у 12. часова;
Место одржавања приступног предавања: Факултет ветеринарске медицине Београд, одељење Зоохигијене, ул. Булевар Ослобођења бр. 18, Београд;

Тема приступног предавања „Утицај болести на добробит фармских животиња

 

Списак кандидата за приступно предавање:
1. Др Милош Петровић и
2. Др Звонко Златановић;

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р