pristupno_predavanjeБрој: 01-282/2018
Датум: 03.04.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу(„Гласник Универзитета у Нишу“) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника( „Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ


за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018. године за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Технологија и инжењерски процеси( за предмете: Прерада грожђа и прерада ратаских и повртарских производа).

 

Датум и време одржавања приступног предавања 10.04.2018. године, са почетком у 12 часова.
Место одржавања приступног предавања Пољопривредни факултет у Крушевцу,  ул. Косанчићева бр. 4

Тема приступног предавања Технолошки поступак производње розе вина

Време излагања кандидата 30 минута

Списак кандидата за приступно предавање
1. Др Данијела Бојић,
2. Др Жужана Столић,
3. Др Марко Петковић,
4. Др Душица Илић
5. Др Марко Малићанин

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р