pristupno_predavanjeБрој: 273-1/2018
Датум: 02.04.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу(„Гласник Универзитета у Нишу“) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника( „Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ


за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018. године за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Хемија .

 

Датум и време одржавања приступног предавања 11.04.2018. године, са почетком у 10 часова.
Место одржавања приступног предавања Природно-математички факултет Ниш,  сала број 207. ул. Вишеградска бр.33, Ниш

Тема приступног предавања „Алкохоли: Класификација, номенклатура, структура, физичке особине, добијање и реакције

Време излагања кандидата 30 минута

Списак кандидата за приступно предавање
1. Др Анка Пејовић,
2. Др Виолета Ракић,
3. Др Дејан Миленковић
4. Др Ненад Јанковић
5. Др Радомир Б. Љупковић
6. Др Марко Младеновић
7. Др Милош Костић

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р