processes v1 2Број: 265-1/2018
Датум: 29.03.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 06.12.2017. године за за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Хемија .

 

Датум и време одржавања приступног предавања 04.04.2018. године, са почетком у 10 часова

Место одржавања приступног предавања Велики амфитеатарПриродно-математички факултет Ниш,  ул. Вишеградска бр.33, Ниш

Тема приступног предавања Адсорпција као физичко-хемијски процес – типови и адсорпционе изотерме,

време за излагање по кандидату је 20 минута.

 

Списак кандидата за приступно предавање:

1. Др Анa Миленковић Анђелковић,
2. Др Анка Пејовић,
3. Др Виолета Ракић,
4. Др Дaрко Анђелковић
5. Др Љиљана Јеленковић
6. Др Марија Илић
7. Др Марко Младеновић
8. Др Милош Костић
9. Др Дејан Миленковић

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р