poljfak_pristupnoБрој: 260-1/2018
Датум:28.03.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу(„Гласник Универзитета у Нишу“) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника( „Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује


ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 06.12.2017. године за за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Математика .

Датум и време одржавања приступног предавања: 05.04.2018. године, са почетком у 10 часова
Место одржавања приступног предавања: Природно-математички факултет Ниш, сала бр. 100 ул. Вишеградска бр.33, Ниш
Тема приступног предавања: Диференцијалне једначине другог реда


Списак кандидата за приступно предавање:
1. Др Милош Петровић


ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р