processes v1 2

Број: 01/74
Датум: 04.03.2019. год.

На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета», број 2/2018 и 4/2018), члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника («Гласник Универзитета», број 4/2018 и 5/2018) и члана 108. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу, в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу, дана 04.03.2019. године

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Сточарство (Зоотехника), др Александра Милетића и др Јордана Марковића, да је дана 25.03.2019. године, са почетком у 12 часова, у згради Пољопривредног факултета у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4, Крушевац, заказано приступно предавање.

Тема приступног предавања је „Значај угљених хидрата у исхрани крава у лактацији“.

 

В.Д. ДЕКАНА

Проф. др Иван Филиповић, с/р